За инвеститорите

СКОВИН АД Скопје котира на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје на потсегментот Задолжителна котација.

 

Податоци за постојните обврски за известување во согласност со Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје се објавени на следниот линк

 

 http://www.mse.mk/mk/issuer/skovin-ad-skopje