Партнерите на Сковин

Мистик Гроуп 2020 ДООЕЛ

Трговско друштво за производство, трговија и услуги, увоз-извоз Охрид.

Со седиште и адреса на Ул. Живко Чинго Бр.170 Охрид

Скоцентром ДООЕЛ

Друштво за трговија и услуги, с.Тимјаник Неготино.

Со седиште и адреса на Населено место без уличен ББ, Неготино.

Истмакск ДООЕЛ

Друштво за трговија и услуги, Кочани.

Со седиште и адреса на Ул. Тодосија Паунов Бр.32 Кочани.

Scroll to top